Reklama

Reklama

Zásady ochrany osobných údajov

Ambicí naší společnosti POMO Media Group s.r.o., IČO: 276 13 658, se sídlem v Praze 2, Londýnská 730/59, Vinohrady, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 118957, je být příkladným subjektem se společenskou odpovědností, díky kterému nebude docházet k jakémukoli zneužití osobních údajů. Důraz klademe na poctivost a srozumitelnost a naším cílem je vytvořit si s Vámi silný a trvalý vztah založený na důvěře. Část tohoto cíle spočívá v ochraně a respektování Vašeho soukromí. Respektování vašeho soukromí je pro nás klíčové. Proto jsme vypracovali tento dokument, pomocí kterého Vás informujeme, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji na webových stránkách https://www.csfd.sk (dále jen „Internetové stránky“) a jakým způsobem je chráníme (dále jen „Zásady“).

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“) je společnost POMO Media Group s.r.o., IČO: 276 13 658, se sídlem v Praze 2, Londýnská 730/59, Vinohrady, PSČ: 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 118957 („Správce“ nebo „my“).

Korespondenční adresa Správce: POMO Media Group s.r.o., Londýnská 730/59, Vinohrady, PSČ 120 00

2. SLIBY OCHRANY SOUKROMÍ

1) Respektujeme Vaše soukromí a vaše volby.

2) Zajišťujeme, aby ochrana soukromí a bezpečnost byly součástí každé naší činnosti.

3) Marketingová sdělení našich partnerů či jiných třetích stran Vám zasíláme, pouze pokud s tím vyslovíte souhlas. Svůj názor můžete kdykoli změnit.

4) Vaše osobní údaje nikdy nenabízíme ani neprodáváme.

5) Naším cílem je uchovávat Vaše údaje zabezpečené a chráněné. To znamená, že spolupracujeme pouze s důvěryhodnými partnery.

6) Usilujeme o otevřenost a transparentnost, pokud jde o způsob, jakým používáme Vaše osobní údaje.

7) Vaše údaje nepoužíváme způsobem, o kterém bychom Vás předem neinformovali.

8) Respektujeme Vaše práva a vždy se snažíme co nejvíce vyhovět Vašim požadavkům, v souladu s naší vlastní právní a provozní odpovědností.

9) Jestliže s námi sdílíte své osobní údaje nebo jestliže shromažďujeme vaše osobní údaje, používáme je v souladu s těmito Zásadami. Máte-li jakékoli dotazy či připomínky týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím kontaktního formuláře.

3. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace nebo údaje, díky nimž Vás lze identifikovat buď přímo (např. vaše jméno), nebo nepřímo (např. prostřednictvím údajů v pseudonymizované podobě, jako je jedinečné identifikační číslo). To znamená, že osobní údaje zahrnují údaje jako e-mail/soukromé adresy/mobilní telefon, uživatelská jména, profilové fotky, osobní preference a obsah generovaný uživatelem, finanční údaje a informace týkající se tělesné charakteristiky. Mohou rovněž zahrnovat jedinečné číselné identifikační údaje jako IP adresu Vašeho počítače nebo MAC adresu Vašeho mobilního zařízení a také soubory cookies.

4. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme pouze v těchto případech:

 • Pokud jste se registrovali jako uživatelé námi provozované Internetové stránky do portálu uživatele
 • Pokud nám udělíte zvláštní souhlas se sdílením Vašich osobních údajů s našimi obchodními partnery či jinými třetími stranami za účelem zasílání nabídek akcí, zboží a služeb či dotazníků spokojenosti či jiných spotřebitelských soutěžích
 • Pokud navštívíte Internetové stránky a nemáte v prohlížeči plošně zakázáno ukládání cookies

A) Zpracování osobních údajů registrovaných uživatelů Internetových stránek

Pokud jste se rozhodli registrovat jako uživatel Internetové stránky do portálu, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem poskytnutí služby spočívající v zobrazování a zasílání aktuálních informací o nových filmech, seriálech, televizních pořadech, připravovaných filmových či audiovizuálních projekcích či jiných zvýhodněných cenových nabídkách týkajících se kinematografické, televizní či jiné filmové agendy podle Vaší volby a preferencí uvedených v rámci registrace nebo kdykoliv později v nastavení Vašeho profilu („Služba“). Z tohoto titulu potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém je uvedete v rámci registrace na portálu. Jedná se tedy především o tyto osobní údaje, pokud je uživatel poskytl:

 • jméno a příjmení
 • pohlaví,
 • datum narození,
 • kontaktní údaje,
 • země a okres pobytu,
 • nastavení filmových preferencí ve Vašem portálu uživatele,
 • Vaše chování na portálu uživatele.

Uvedené osobní údaje zpracováváme výhradně pro účel poskytnutí Služby, na základě Vámi zvolených kritérií, a po dobu dokud budete registrováni jako uživatelé portálu na Internetových stránkách. Svou registraci na Internetových stránkách můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím žádosti o smazání Vašeho profilu pomocí kontaktního formuláře. V tu chvíli Vaše osobní údaje smažeme a přestaneme je nadále zpracovávat.

B) Předávání Vašich osobních údajů našim obchodním partnerům

Pokud jste se na našich Internetových stránkách zúčastnili soutěže a přitom nám v rámci registrace do soutěže udělili samostatný souhlas, v případě Vaší výhry předáme Vaše osobní údaje našim dalším obchodním partnerům za účelem předání výhry, zasílání nejrůznějších relevantních nabídek služeb či produktů v oblasti kinematografie. Kompletní seznam obchodních partnerů, kterým budou Vaše osobní údaje předány, Vám poskytneme na vyžádání. S takovýmto Vaším souhlasem předáme zejména následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • kontaktní údaje

Uvedené osobní údaje budou předány pouze za shora uvedeným účelem a budou tímto způsobem zpracovávány pouze do odvolání Vašeho souhlasu. Tento svůj souhlas můžete odvolat kdykoliv prostřednictvím kontaktního formuláře.

Společná ustanovení pro části A) a B)

Primárně zpracováváme osobní údaje sami vlastními prostředky, nicméně v některých případech mohou osobní údaje zpracovávat i další zpracovatelé, kteří nám poskytují software, služby a aplikace, jakými jsou například poskytovatelé cloudových služeb, e-mailu nebo dalších softwarových nástrojů a IT infrastruktury. V případech, kdy jsou v tomto kontextu osobní údaje předány mimo EU (zejm. na cloudové servery do USA), činíme tak na základě vhodných záruk, zejm. pak standardních smluvních doložek. Bez Vašeho souhlasu nepředáváme Vaše osobní údaje žádnému z obchodních partnerů, jejichž nabídky zasíláme.

Vzhledem ke zpracování svých osobních údajů vůči nám máte tato práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům: máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí budeme ale oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Opravu či doplnění údajů provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti. Toto své právo můžete kdykoliv vykonat zejména prostřednictvím úprav či oprav svých osobních údajů v rámci nastavení vlastního profilu Uživatele na Internetových stránkách.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, vymažeme Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) výmaz nám ukládá zákonná povinnost. Toto své právo můžete kdykoliv vykonat zejména prostřednictvím žádosti na zrušení celého profilu uživatele prostřednictvím kontaktního formuláře.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že požádáte o omezení zpracování, osobní údaje znepřístupníme, dočasně odstraníme či uchováme anebo provedeme jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, abychom osobní údaje předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu: vždy máte právo v případě, že nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme osobní údaje nebo se způsobem, jakým o tomto informujeme, obrátit se na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro Ochranu osobních údajů, a to na adrese:

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
  Česká republika
  https://www.uoou.cz/

Svá práva vůči Správci můžete uplatnit kdykoliv prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo na shora uvedené adrese sídla Správce.

C) Cookies

V případě, kdy navštívíte Internetové stránky bez ohledu na to, zda jste registrovaný uživatel či nikoliv, chtěli bychom Vás upozornit, že používáme cookies. Pomocí cookies získáváme některé informace o Vás, Vašem zařízení a způsobu, jakým užíváte Internetové stránky a na jejich základě pak můžeme upravovat Internetové stránky, aby byly uživatelsky přívětivější, zlepšovat naše služby nebo také cílit reklamu.

Publikováno POMO Media Group s.r.o.
Dne: 1. ledna 2023

Reklama

Reklama