Reklama

Reklama

Zásady ochrany osobných údajov

1. ČSFD je správcom osobných údajov v zmysle príslušných ustanovení GDPR.

2. Týmto sú v zmysle čl. 12 GDPR poskytnuté subjektom osobných údajov informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov a s tým súvisiacich právach.

3. ČSFD spracováva osobné údaje v súlade s GDPR, prípadne ďalšími relevantnými právnymi predpismi a pri súčasnom šetrení práv osôb, ktorých údaje sú spracované. Napĺňanie povinností ČSFD v oblasti ochrany osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou fungovania ČSFD.

4. Kategórie spracúvaných osobných údajov sa riadia rozsahom, v ktorom boli ČSFD poskytnuté, a to najmä prostredníctvom kontaktného formulára na Portáli a ďalej údajmi a informáciami získanými v rámci používania Portálu. Jedná sa o poskytnuté adresné, identifikačné a popisné údaje, predovšetkým o meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, kontaktné informácie, krajinu a okres pobytu, rovnako tak ako elektronické údaje ako IP adresu či cookies, ďalej informácie týkajúce sa filmových preferencií či chovania na Portáli.

5. Účelom spracovania osobných údajov je ich zahrnutie do databázy prevádzkovanej v rámci Portálu a prípadne ďalšie obchodné či iné aktivity, pre ktoré budú osobné údaje spracovávané. V prípade ČSFD sa jedná o uzavretie a plnenie zmlúv, vymáhanie práv zo zmlúv, plnenie zákonných povinností (poskytovanie informácií najmä orgánom činným v trestnom konaní, v priestupkovom či správnom konaní, plnenie povinností voči okrem iného ÚOOÚ, ČOI či ČTÚ), oprávnené záujmy ČSFD (ochrana základných či iných práv ČSFD vyplývajúcich zo všeobecných právnych predpisov, vrátane ochrany majetku) a účely zahrnuté v rámci udeleného súhlasu subjektov osobných údajov.

6. Právnym základom spracúvania osobných údajov sú spracúvania za účelom uzatvárania či plnenia zmlúv, plnenie právnych povinností, oprávnené záujmy ČSFD a súhlas udelený subjektom osobných údajov.

7. Osobné údaje Užívateľa sú spracovávané manuálne aj automaticky, vrátane profilovania. ČSFD považuje osobné údaje za dôverné a nebude ich bez súhlasu subjektov osobných údajov či zákonnej povinnosti poskytovať tretím osobám, iba ak sa jedná o subjekt patriaci do koncernu, do ktorého patrí tiež ČSFD, ktorý má sídlo v rámci Európskej únie. K osobným údajom budú mať okrem ČSFD prístup tiež tretie osoby v rámci Európskej únie – spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa požiadavky podľa platných právnych predpisov, a ktoré zabezpečuje primeranú ochranu vašich práv.

8. Osobné údaje spracovávané sú spracovávané po dobu trvania členstva na Portáli a dobu nevyhnutne nutnú po jeho ukončení. Osobné údaje spracovávané na základe súhlasu sú spracovávané najdlhšie do doby odvolania súhlasu, čo možno urobiť kedykoľvek a ukončiť tak zároveň členstvo na Portáli.

9. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré ČSFD spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. najmä ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právne povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

10. Subjekty osobných údajov majú podľa Nariadenia najmä nasledujúce práva:
a) Právo na informácie;
b) Právo na prístup k osobným údajom a ich prenositeľnosť;
c) Právo na opravu nepresných osobných údajov či ich doplnenie;
d) Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“);
e) Právo na obmedzenie spracovania;
f) Právo vzniesť námietku;
g) Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;
h) Právo získať od ČSFD potvrdenie o tom, či sa osobné údaje subjektu spracúvajú.

11. Svoje práva môžu subjekty osobných údajov realizovať prostredníctvom tohto poučenia, po prihlásení v členskej sekcii Portálu či kontaktovaním ČSFD. Pre podrobnejšie poučenie, informácie o spracovaní osobných údajov a výkon svojich práv sa subjekt osobných údajov môže obrátiť na ČSFD prostredníctvom kontaktného formulára

12. V rámci zobrazeného reklamného obsahu na vybraných reklamných pozíciách spracováva Czech Publisher Exchange z.s.p.o. niektoré informácie z cookies. Viac informácií o nastavení nájdete na stránkach Czech Publisher Exchange z.s.p.o. na url: https://www.cpex.cz/pro-uzivatele/cookies/.

Reklama

Reklama