Reklama

Reklama

Všeobecné podmienky používania

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1 Spoločnosť POMO Media Group s.r.o., IČO: 27613658, so sídlom Praha 2, Londýnská 730/59, PSČ 120 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 118957 (ďalej len „ČSFD“) vydáva tieto všeobecné podmienky („Podmienky“) pre Užívateľa Portálu ČSFD https://www.csfd.cz/ (ďalej len „Portál“).

1.2 Obchodné podmienky upravujú celé používanie Portálu a právne aj neprávne vzťahy s týmto súvisiace.

2. DEFINÍCIA POJMOV

2.1 Pojmy použité v Podmienkach s veľkým písmenom majú nasledujúci význam:
(A) Podmienky: tieto podmienky používania;
(B) Portál: internetové stránky https://www.csfd.cz/;
(C) ČSFD: spoločnosť POMO Media Group s.r.o., IČO: 27613658, so sídlom Praha 2, Londýnská 730/59, PSČ 120 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 118957;
(D) Užívateľ: osoba, ktorá sa zaregistrovala na Portáli ČSFD;
(E) Účet: rozhranie registrovaného Užívateľa obsahujúce okrem iného jeho osobné či iné údaje a užívateľské príspevky;
(F) Občiansky zákonník: zákon č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník;
(G) GDPR: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním Osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane Osobných údajov).

3. REGISTRÁCIA A ÚČET UŽÍVATEĽA

3.1 Každá osoba, ktorá chce využiť celú funkčnosť Portálu, sa zaregistruje vyplnením elektronického formuláru na Portáli. Každý takýto registrovaný Užívateľ môže mať iba jeden aktívny Účet.

3.2 Pri registrácii je registrujúca sa osoba povinná zadať pravdivé a bezchybné údaje výlučne o svojej osobe. Ak sa údaje uvedené v Účte zmenia, je Užívateľ povinný tieto údaje bez zbytočného odkladu aktualizovať. Údaje uvedené v Účte sa považujú za správne a pravdivé. Touto bezplatnou registráciou bude Užívateľovi vytvorený Účet.

3.3 Do Účtu vstupuje Užívateľ pod užívateľským menom a prístup je zabezpečený heslom. Užívateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do svojho Účtu. Stratené heslo môže Užívateľ obnoviť prostredníctvom formulára na Portáli.

3.4 Užívateľ nie je oprávnený umožniť využívanie Účtu tretím osobám. V prípade, že Užívateľ umožní tretím osobám prístup do svojho Účtu, nezodpovedá ČSFD za škodu, ktorá týmto Užívateľovi alebo iným osobám vznikne.

3.5 ČSFD si vyhradzuje právo Účet Užívateľa kedykoľvek jednostranne zrušiť bez udania dôvodu či upozornenia. Predovšetkým môžu byť zmazané Účty Užívateľov, ktorí sa neprihlásili po dobu dlhšiu ako 3 roky.

3.6 Užívateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho Účtu prostredníctvom kontaktného formulára na Portáli.

3.7 Zrušením Účtu sa v plnom rozsahu zmažú všetky dáta, ktoré ČSFD o Užívateľovi spracováva a zároveň dôjde k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov Užívateľa.

3.8 Užívateľ je uzrozumený s tým, že jeho Účet nemusí byť dostupný nepretržite. ČSFD si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť či zrušiť akúkoľvek poskytovanú službu poskytovanú na Portáli či vykonávať údržbu hardvérového a softvérového vybavenia. ČSFD nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú zmenou či nedostupnosťou Portálu.

4. PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE PORTÁLU

4.1 Používanie Portálu je v plnej miere možné po úspešnej registrácii. Portál je používaný bezodplatne, ak nebude v konkrétnom prípade uvedené inak.

4.2 Portál možno používať iba v súlade s týmito Podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.3 Portál najmä nesmie byť používaný s cieľom poškodiť iné osoby, neoprávnene zasielať či zverejňovať neautorizované komerčné či iné oznámenia a zasielať dáta obsahujúce počítačový kód spôsobilý nepriaznivo ovplyvniť funkčnosť hardvér či softvér.

4.4 Užívateľ nie je oprávnený používať Portál inak ako pre vlastnú potrebu, najmä je zakázané jeho použitie formou šírenia a kopírovania či ďalšie technické spracovanie bez preukázateľného súhlasu ČSFD.

5. OBSAH PORTÁLU

5.1 ČSFD zodpovedá iba za vlastný obsah zverejnený na Portáli. Za cudzí obsah, teda najmú za obsah zverejnený na portáli Užívateľom, zodpovedá Užívateľ, ktorý obsah zverejnil, vrátane skutočnosti, že takýto obsah neporušuje práva tretích osôb. ČSFD nezodpovedá za obsah zverejnený Užívateľom na Portáli ani za presnosť, správnosť či aktuálnosť tohto obsahu.

5.2 Užívateľ berie na vedomie a vyjadruje súhlas s tým, že ČSFD uchováva údaje vedúce k potenciálnej identifikácii Užívateľa zverejňujúceho obsah na Portáli.

5.3 ČSFD nezodpovedá ani žiadnym spôsobom neručí za záväzky osôb inzerujúcich na Portáli a nie je stranou žiadneho z právnych vzťahov, ktoré Užívateľ prípadne naviaže s takýmito tretími osobami.

5.4 Užívateľ súhlasí s tým, že ČSFD je oprávnená vymazať, pozmeniť či zablokovať akýkoľvek údaj, oznámenie, informáciu, odkaz či iný obsah. Dôvodom tohto výmazu môže byť najmä škodlivosť predmetného obsahu, a to okrem iného preto, že je nepresný, nezmyselný či inak nezodpovedá skutočnosti, je v rozpore s dobrými mravmi alebo závadný iným spôsobom. Zhodnotenie povahy obsahu vrátane jeho prípadnej škodlivosti prináleží výlučne ČSFD. Tento výmaz vykonáva ČSFD jednostranne bez nutnosti obstarať súhlas Užívateľa, upozornenia či udania dôvodu.

5.5 Obsah, ktorý bude Užívateľom na Portál nahraný, s výnimkou osobných údajov, nie je považovaný za dôverný ani súkromný a môže byť ČSFD kopírovaný, distribuovaný a zverejňovaný tretím stranám.

5.6 Užívateľ prehlasuje, že poskytne k zverejneniu na Portáli obsah, ktorý je jeho duševným vlastníctvom, udeľuje na jeho využitie Užívateľ ČSFD nevýhradnú, prenosnú, prevoditeľnú, neobmedzenú, nepodplatiteľnú a voľnú licenciu. Táto licencia ďalej prechádza automaticky na právneho nástupcu ČSFD, prípadne na akýkoľvek subjekt, ktorý sa stane novým vlastníkom či prevádzkovateľom Portálu.

5.7 Materiály súvisiace s filmovou tematikou (napr. filmové plagáty, fotografie, promo-videá, ako rozhovory, trailery, filmy zo zákulisia), ktoré sú uverejnené na Portáli Užívateľmi či ČSFD sú uverejnené nie za komerčným účelom. ČSFD takým uverejnením nezakladá ani nepotvrdzuje svoje autorstvo alebo iné práva k týmto materiálom.

6. KONTAKTNÉ ÚDAJE ČSFD

POMO Media Group s.r.o.
Londýnská 730/59
120 00 Praha 2

Kontaktný formulár tu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Právne vzťahy medzi Užívateľmi a ČSFD sa riadia právom Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom a GDPR.

7.2 ČSFD môže tieto Podmienky kedykoľvek jednostranne doplňovať či meniť. O každej takejto zmene bude Užívateľ informovaný prostredníctvom uverejnenia nového znenia Podmienok na Portáli.

7.3 Tieto Podmienky sú platné a účinné od 20. apríla 2018. Užívateľ súhlasom s týmito Podmienkami súhlasí tiež s tým, aby boli tieto Podmienky aplikované na všetok obsah dosiaľ poskytnutý Užívateľom ČSFD v súvislosti s prevádzkou Portálu.

Reklama

Reklama