Reklama

Reklama

Všeobecné podmienky používania

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vítejte na internetových stránkách Česko–Slovenské filmové databáze (https://www.csfd.cz). Tyto internetové stránky podporují vzdělávání v oblasti kinematografie a propojují filmové fanoušky prostřednictvím diskuzí a nezávislého hodnocení a recenzování filmů a seriálů. Z obsáhlé databáze filmů, seriálů a jejich tvůrců zároveň tvoří informativní mapu jejich kvality napříč žánry a historickými etapami kinematografie (dále jen „Internetové stránky“).

Přečtěte si, prosím, pozorně tyto Všeobecné podmínky užívání, které upravují užívání těchto Internetových stránek (dále jen „Podmínky užívání“). Užíváním těchto Internetových stránek souhlasíte s těmito Podmínkami užívání bez jakýchkoli výhrad.

Máte-li jakýkoli dotaz související s užíváním těchto Internetových stránek, můžete nás kontaktovat na následující adrese: https://www.csfd.cz/napis-nam/.

Tyto Internetové stránky jsou provozovány společností POMO Media Group s.r.o.,
IČO: 276 13 658, se sídlem v Praze 2, Londýnská 730/59, Vinohrady, PSČ: 120 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 118957 (dále jen „ČSFD“, případně „naše“, „my“ či „nám“).

2. DEFINICE POJMŮ

2.1 Pojmy užité v těchto Podmínkách užívání s velkým písmenem mají následující význam:
(A) Podmínky užívání: tyto Všeobecné podmínky užívání Internetových stránek;
(B) Portál: internetové stránky https://www.csfd.cz/;
(C) ČSFD: společnost POMO Media Group s.r.o., IČO: 276 13 658, se sídlem v Praze 2, Londýnská 730/59, Vinohrady, PSČ: 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, sp. zn. C 118957;
(D) Uživatel: osoba, která se zaregistrovala na Portálu ČSFD;
(E) Účet: rozhraní registrovaného Uživatele obsahující mimo jiné jeho osobní či jiné údaje a uživatelské příspěvky;
(F) Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
(G) GDPR: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

3. REGISTRACE A ÚČET UŽIVATELE

3.1 Každá osoba, která chce využít veškerou funkčnost Portálu, se zaregistruje vyplněním elektronického formuláře na Portálu. Každý takovýto registrovaný Uživatel může mít pouze jeden aktivní Účet.

3.2 Při registraci je registrující se osoba povinna zadat pravdivé a bezchybné údaje výlučně o své osobě. Jestliže se údaje uvedené v Účtu změní, je Uživatel povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené v Účtu se považují za správné a pravdivé. Touto bezplatnou registrací bude Uživateli vytvořen Účet.

3.3 Do Účtu vstupuje Uživatel pod uživatelským jménem a přístup je zabezpečen heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Účtu a má právo své heslo kdykoliv změnit. Ztracené heslo může Uživatel obnovit prostřednictvím formuláře na Portálu. Počet pokusů pro přístup do Účtu však může být omezen proto, aby ČSFD předcházelo podvodnému jednání.

3.4 Uživatel není oprávněn umožnit využívání Účtu jiným třetím osobám. V případě, že Uživatel umožní třetím osobám přístup do svého Účtu, neodpovídá ČSFD za škodu, která tímto Uživateli nebo jiným osobám vznikne.

3.5 ČSFD si vyhrazuje právo Účet Uživatele kdykoliv jednostranně zrušit bez udání důvodu či upozornění. Zejména mohou být smazány Účty Uživatelů, kteří se nepřihlásili po dobu delší než 3 roky nebo pokud bude mít ČSFD podezření na podvodné či jiné protiprávní jednání Uživatele či jiných třetích osob. Pokud se dozví Uživatel o jakémkoliv podvodném jednání, prosím, neváhejte nás kontaktovat.

3.6 Uživatel může kdykoliv zažádat o zrušení svého Účtu prostřednictvím kontaktního formuláře na Portálu zde.

3.7 Zrušením Účtu se plně smažou všechna data a osobní údaje, která ČSFD o Uživateli zpracovává.

3.8 Uživatel je srozuměn s tím, že jeho Účet nemusí být dostupný nepřetržitě. ČSFD si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit či zrušit jakoukoliv službu poskytovanou na Portálu či provádět údržbu hardwarového a softwarového vybavení. ČSFD neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou změnou či nedostupností Portálu.

3.9 Dodatečné poplatky za přístup na internet a jeho používání platí Uživatel.

4. PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ PORTÁLU

4.1 Užívání Portálu je v plné míře možné po úspěšné registraci Uživatele. Portál je užíván bezúplatně, nebude-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

4.2 Portál lze užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami užívání a obecně závaznými právními předpisy České republiky.

4.3 Portál zejména nesmí být užíván s cílem poškodit jiné osoby, neoprávněně zasílat či zveřejňovat neautorizovaná komerční či jiná sdělení a zasílat data obsahující počítačový kód způsobilý nepříznivě ovlivnit funkčnost hardware či software.

4.4 Uživatel není oprávněn užívat Portál jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jeho užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu ČSFD.

4.5 Portál umožňuje zveřejňovat hodnocení, recenze či jiné texty k jednotlivým filmům, seriálům či televizním pořadům. Hodnocením či přispíváním recenzí prostřednictvím Portálu zároveň Uživatel prohlašuje a zaručuje, že:

 • příspěvky jsou v souladu s těmito Podmínkami užívání, zejména s Etickým kodexem dle článku 6 těchto Podmínek užívání a zásadami duševního vlastnictví dle článku 5 níže,
 • je autorem příspěvku, nepřivlastňuje si identitu jiné osoby a nepoužívá falešnou identitu, ani jinak neuvádí ostatní v omyl ohledně původu jeho příspěvku,
 • jeho příspěvek je původním dílem a neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob a je v obecném smyslu v souladu s článkem 5 – „Duševní vlastnictví“ těchto Podmínek užívání,
 • veškerý obsah, který sdílí, je pravdivý.

4.6 Kromě Etického kodexu uvedeného v článku 6 a článku 5 – „Duševní vlastnictví“ těchto Podmínek užívání dále Uživatel souhlasí a zaručuje se, že nebude nahrávat žádný obsah:

 • který nesouvisí s účelem nezávislého hodnocení filmů, seriálů a televizních pořadů,
 • který obsahuje počítačové viry nebo instrukce k jejich vytváření, nebo jiné potenciální rozvratné nebo škodlivé počítačové programy či soubory.

4.7 ČSFD si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit přístup jakémukoli Uživateli, který porušuje pravidla těchto Podmínek užívání, a nezveřejnit, upravit nebo vymazat jakýkoli komentář či recenzi, o kterých si ČSFD bude dle svého výhradního uvážení domnívat, že tyto Podmínky užívání porušuje. Dále si vyhrazuje právo nezveřejnit:

 • zdvojený obsah,
 • prázdné příspěvky,
 • nesrozumitelný obsah (např. obsah sestávající z náhodných znaků či nesmyslných seskupení slov).

4.8 ČSFD nemůže zaručit, že Uživatel má možnost upravovat nebo mazat jakýkoli obsah, který Uživatel zveřejnil. Po svém zveřejnění mohou být písemné příspěvky či recenze Uživatele zkontrolovány za účelem zajištění souladu s těmito Podmínkami užívání.

5. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

5.1 Do vývoje těchto Internetových stránek pravidelně investujeme. Tyto Internetové stránky a jejich prvky, které obsahují (např. značky, obrázky, texty, videa apod.) jsou chráněny právy duševního vlastnictví a jedná se zpravidla o autorská díla dle zákona č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoli užívání, rozmnožování či zobrazování těchto Internetových stránek (nebo jejich části) v jakémkoli médiu pro jiné než osobní účely, je zakázáno.

5.2 Prostřednictvím těchto Internetových stránek Vám poskytujeme obsah výhradně pro vaše osobní a soukromé potřeby. Jakékoli jiné rozmnožování, zobrazování, upravování či šíření těchto Internetových stránek je zakázáno.

5.3 Nejste oprávněni tyto Internetové stránky užívat jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit čest, pověst či práva jakýchkoli třetích osob v souladu s podmínkami uvedenými níže.

5.4 V případě, že Uživatel umístí na Internetové stránky obsah v souladu s těmito Podmínkami užívání, nebo pokud nám poskytne prostřednictvím Portálu obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tímto Uživatel ČSFD licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na příslušných Internetových stránkách. Zároveň uděluje ČSFD právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely publikace na Internetových stránkách. Uživatel je povinen poskytnout ČSFD resp. umístit na Internetových stránkách pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout ČSFD práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel ČSFD za případnou způsobenou škodu.

5.5 Tímto Vás informujeme, že Uživatel má povinnost zajistit veškeré potřebné autorskoprávní licence k užití od jakýchkoli příslušných držitelů práv v souvislosti s jakýmkoli obsahem, který chce prostřednictvím našich Internetových stránek zveřejnit či sdílet, včetně veškerých práv duševního vlastnictví nebo práv k literárnímu, uměleckému či průmyslovému vlastnictví, i práva na ochranu osobnosti (včetně práva na podobu), aby takový obsah mohl bez problémů používat.

5.6 Prostřednictvím těchto Internetových stánek – (Portálu) poskytujeme Uživateli prostor určený pro sdílení uživatelského obsahu, jako jsou recenze, hodnocení, texty, fotografie, videa, názory atd. (dále jen „Uživatelský obsah“). Zveřejňováním Uživatelského obsahu na těchto Internetových stránkách Nám tímto uděluje Uživatel bezplatnou, neodvolatelnou, nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, neomezenou a volnou licenci k rozmnožování, zobrazování, užívání, kopírování, pozměňování, upravování, editování, šíření, překládání, vytváření z něj odvozených děl, jeho začleňování do jiných děl a k šíření takového Uživatelského obsahu (jako celku nebo jeho části).
Tato licence dále přechází automaticky na právní nástupce ČSFD, případně na jakýkoliv subjekt, který se stane novým vlastníkem či provozovatelem Portálu.

5.7 Materiály související s filmovou tematikou (např. filmové plakáty, fotografie, promo-videa, jako rozhovory, trailery, filmy ze zákulisí), které jsou uveřejněny na Portálu Uživatelem či ČSFD jsou uveřejněny nikoliv za komerčním účelem. ČSFD takovým uveřejněním nezakládá ani nestvrzuje své autorství či jiná práva k těmto materiálům.

5.8 Obsah, který bude Uživatelem na Portál nahrán, s výjimkou osobních údajů, není považován za důvěrný ani soukromý a může být ČSFD kopírován, distribuován a zveřejňován třetím stranám.

5.9.Tímto Uživatel bere na vědomí, že sociální sítě jsou platformy ve vlastnictví třetích osob, a tudíž se šíření a užívání Uživatelského obsahu na uvedených sociálních sítích řídí podmínkami užívání stanovenými těmito třetími osobami. Proto ČSFD nenese odpovědnost za jakékoli užití obsahu námi nebo jakýmikoli třetími osobami v souladu s podmínkami užívání stanovenými těmito sociálními sítěmi, včetně zejména v souvislosti s rozsahem a trváním práv, k nimž byla udělena licence. Uživatel nese odpovědnost za vyřízení jakýchkoli nároků třetích osob v souvislosti s užíváním obsahu v souladu s podmínkami užívání stanovenými sociálními sítěmi.

5.10 Dále Vám tímto ČSFD dává na vědomí, že jakýkoli Vámi uveřejněný obsah na Internetových stránkách se může objevit ve výsledcích internetových vyhledávačů, a proto může být přístupný i osobám mimo tyto Internetové stránky.

5.11 Jakýkoli Uživatelský obsah, který zveřejňujete prostřednictvím těchto Internetových stránek, je Vaším rozhodnutím a nesete za něj výhradní odpovědnost. ČSFD odpovídá pouze za vlastní obsah zveřejněný na Portálu. Za cizí obsah, tedy zejména za obsah zveřejněný na portálu Uživatelem, odpovídá Uživatel, který obsah zveřejnil, včetně skutečnosti, že takový obsah neporušuje práva třetích osob. ČSFD neodpovídá za obsah zveřejněný Uživateli na Portálu ani za přesnost, správnost či aktuálnost tohoto obsahu.

5.12 Uživatel bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že ČSFD uchovává údaje vedoucí k potenciální identifikaci Uživatele zveřejňujícího Uživatelský obsah na Portálu.

5.13 ČSFD neodpovídá ani žádným způsobem neručí za závazky osob inzerujících na Portálu a není stranou žádného z právních poměrů, které Uživatel případně naváže s takovými třetími osobami.

Dovolte, abychom Vám také připomněli, že Uživatelský obsah nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky a obecně přijímanými morálními zásadami a zásadami uvedenými v těchto Podmínkách užívání. V tomto ohledu si vyhrazujeme právo kdykoli odstranit jakýkoli Uživatelský obsah, který je v rozporu s těmito Podmínkami užívání včetně Etického kodexu dle článku 6 těchto Podmínek užívání.

6. ETICKÝ KODEX

6.1 Ctíme hodnoty, jako jsou vzájemná tolerance a respekt.

Z tohoto důvodu při užívání těchto Internetových stránek souhlasíte, že nebudete:

 • zveřejňovat jakékoli rasistické, násilnické, xenofobní, pomlouvačné, urážlivé, obscénní či nezákonné komentáře,
 • šířit jakýkoli obsah, který by mohl být škodlivý, hanlivý, neoprávněný nebo pomlouvačný, nebo který by porušoval práva na ochranu soukromí nebo osobnosti, podněcoval k násilí nebo k rasové či etnické nesnášenlivosti, nebo který by mohl být považován za značně nemravný nebo jako podněcující k určitým trestným či jiným protiprávním činům,
 • Internetové stránky používat k politickým, propagandistickým či náboženským účelům,
 • tyto Internetové stránky používat k jinému než zamýšlenému účelu, včetně využívání Internetových stránek jako seznamky,
 • šířit jakékoli informace, které by mohly přímo nebo nepřímo umožnit identifikaci jména osoby či osoby samotné bez jejího předchozího výslovného souhlasu, jako jsou například příjmení, adresa, e-mailová adresa či telefonní číslo,
 • šířit jakékoli informace či obsah, který by mohl rozrušit nejmladší návštěvníky,
 • zastrašovat či obtěžovat ostatní,
 • dopouštět se jakýchkoli protiprávních činností, včetně činností, které by mohly porušit práva jakékoli osoby k jakémukoli softwaru, fotografiím, obrázkům, textům, videím atd.,
 • šířit obsah (včetně fotografií a videí) zobrazující nezletilé osoby.

6.2 Pokud se dozvíte o jakémkoli Uživatelském obsahu, který by toleroval zločiny proti lidskosti, podněcoval k rasové nenávisti či násilí nebo souvisel s dětskou pornografií, neprodleně o této skutečnosti informujte ČSFD zde. Ve svém sdělení uveďte datum, kdy jste uvedený obsah objevili, Vaši totožnost, adresu URL, popis napadaného obsahu a uživatelské identifikační údaje autora tohoto obsahu.

6.3 Pokud se domníváte, že jakýkoli Uživatelský obsah je v rozporu s výše uvedenými zásadami, Vašimi právy či právy třetích osob (např. jakékoli porušení, urážka či zásah do soukromí), můžete o této skutečnosti informovat ČSFD pomocí kontaktního formuláře zde nebo poslat ČSFD dopis se všemi podrobnostmi na tuto adresu: Praha 2, Londýnská 730/59, PSČ 120 00, a ve svém dopise uveďte datum, kdy jste uvedený obsah objevili, Vaši totožnost, adresu URL, popis hlášeného obsahu a uživatelské identifikační údaje autora tohoto obsahu.

Toto oznámení by, prosím, mělo obsahovat:

 • datum oznámení,
 • pokud je odesílatel fyzická osoba: příjmení, křestní jméno a další případná křestní jména,
 • popis a konkrétní umístění hlášených skutečností (např. odkaz na URL hlášeného obsahu),
 • důvody, proč by takový obsah měl být odstraněn, včetně odkazů na právní předpisy a vysvětlení (odůvodnění) vztahující se k hlášeným skutečnostem,
 • kopii jakékoli korespondence poslané autorovi či vydavateli hlášených informací nebo činností, ve které požadujete, aby obsah dále nezveřejňovali, odstranili či upravili, nebo případně odůvodnění, proč nebylo možné autora nebo vydavatele zastihnout.

6.4 Jakékoli neúplné oznámení nemusí být zohledněno. Upozorňujeme, že pokud kdokoli nahlásí jakýkoli obsah či činnost jako protiprávní, aby dosáhl jejich odstranění nebo zastavil jejich šíření uvedením nepravdivých či nepřesných informací, ČSFD k takovému oznámení nemusí přihlížet.

7. INFORMACE UVEDENÉ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

7.1 Tímto Vám připomínáme, že na Internetových stránkách se mohou objevit nepřesnosti či chybějící informace, zejména z důvodu zapojení třetích osob. Tímto se zavazujeme, že na Internetových stránkách jakékoli nepřesnosti odstraníme nebo chybějící informace doplníme co nejdříve.

7.2 Rady poskytované na těchto Internetových stránkách jsou pouze doporučeními, která je třeba případně dále ověřit u relevantních odborníků. Informace v nich obsažené slouží výhradně pro obecnou orientaci a v žádném případě nenahrazují jiné konzultace s odborníky, kteří se specializují na danou oblast. Proto nemůžeme zaručit Vaši naprostou spokojenost s radami a neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli jejich používání na vaší straně.

7.3 Pomocí hypertextových odkazů uvedených na Internetových stránkách se můžete dostat na internetové stránky provozované třetími osobami, jejichž obsah nemůžeme kontrolovat. Vzhledem k tomuto důvodu tyto hypertextové odkazy na Internetových stránkách slouží výhradně ke zpříjemnění vašeho prohlížení internetu a zobrazování internetových stránek jakýchkoli třetích osob je Vaším rozhodnutím a nesete za něj výhradní odpovědnost.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

8.1 Jakým způsobem nakládá ČSFD s Vašimi osobními údaji se dočtete v Zásadách ochrany osobních údajů.

9. ZMĚNY INTERNETOVÝCH STRÁNEK A PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ

9.1 Obsah a informace uváděné na těchto Internetových stránkách i v těchto Podmínkách používání mohou být změněny, zejména z důvodu dodržování jakýchkoli nových platných právních či správních předpisů nebo za účelem zlepšování našich Internetových stránek.

9.2 Jakékoli změny Vám v souladu s těmito Podmínkami užívání ohlásíme prostřednictvím Internetových stránek. Pokud taková změna nevyžaduje Váš výslovný souhlas, bude další užívání těchto Internetových stránek považováno za vaše přijetí těchto nových Podmínek užívání.

10. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

10.1 Vynakládáme veškeré úsilí k tomu, abychom zajistili nepřetržitý přístup na tyto Internetové stránky. Bohužel ale nemůžeme zaručit nepřetržitou dostupnost a přístupnost Internetových stránek. Ve výjimečných případech může být zapotřebí dočasně pozastavit přístup k Internetovým stránkám nebo k jejich části, zejména z důvodu technické údržby.

10.2 Tímto dále ČSFD uvádí, že internet, informační technologie a telekomunikační sítě nejsou bezchybné, a může docházet k přerušením provozu či poruchám. V tomto ohledu nemůžeme zaručit jejich správné fungování, a proto neneseme odpovědnost za jakoukoli škodu v souvislosti s používáním internetu, informačních technologií a telekomunikačních sítí obecně, včetně zejména následujících:

 • špatný signál při posílání či přijímání jakýchkoli údajů či informací prostřednictvím internetu,
 • jakákoli vnější vniknutí nebo počítačové viry,
 • jakékoli poruchy přijímacího zařízení nebo komunikačních sítí,
 • a jakékoli poruchy internetu, které mohou bránit řádnému provozování Internetových stránek.

10.3 Odpovědnost ČSFD je omezena na přímé škody s vyloučením jakýchkoli dalších škod a ztrát. Přesněji řečeno, neneseme odpovědnost za nepřímé škody v souvislosti zejména s jakoukoli ztrátou zisku, tržeb či goodwillu.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tyto Podmínky užívání se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

11.2 Máte-li jakýkoli dotaz, kontaktujte nás prosím zde.

11.3 Dojde-li k jakékoli sporu mezi ČSFD a Uživatelem, který se nám nepodaří vyřešit smírem, má Uživatel právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, kde může být vzniklý spor mezi ČSFD a Uživatelem řešen mimosoudně. Odkaz na formulář týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zde: https://adr.coi.cz/cs.

Publikováno POMO Media Group s.r.o.
Dne: 1. ledna 2023

Reklama

Reklama